CREAMS

HAZELNUT PRALINE

syskevasia-kremes13kg

HAZELNUT PRALINE (VEGAN)

syskevasia-kremes13kg

WHITE CREAM WITH BLACK BISCUIT

syskevasia-kremes6kg - 13kg

BITTER CREAM

syskevasia-kremes6kg

STRAWBERRY CREAM

syskevasia-kremes6kg

BUONO CREAM

syskevasia-kremes6kg

CARAMEL CREAM

syskevasia-kremes6kg

COOKIES VARIEGATO

syskevasia5kg

COOKIES VARIEGATO CREAM

syskevasia-kremes5kg

WHITE CREAM

syskevasia-kremes6kg - 13kg

BANANA CREAM

syskevasia-kremes6kg

BAKE-STABLE HAZELNUT CREAM

syskevasia-kremes6kg

TAHINI CREAM

syskevasia-kremes6kg

ORANGE CREAM

syskevasia-kremes6kg

LEMON CREAM

syskevasia-kremes6kg

HAZELNUT CREAM WITH 1% HAZELNUT PASTE

syskevasia-kremes13kg

HAZELNUT PRALINE WITH EXTRA 20% PIECES OF HAZELNUT

syskevasia-kremes5kg

CHOCOLATE VARIEGATO WITH EXTRA PIECES OF HAZELNUT

syskevasia-kremes5kg

COVER: CREAM CHOCOLATE - WHITE CREAM - STRAWBERRY

syskevasia-kremes5kg